Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kasım 18, 2013  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

 

Halka en yakın yönetim birimleri olan yerel idareler, insan topluluklarının kaygı ve ihtiyaçlarını anlamak üzere ideal bir şekilde konumlandırılmıştır. Buna ilave olarak idari zorlukları kapsamlı bir biçimde ele alabilir, kamuyla özel menfaatler arasındaki uzlaşmayı kolaylaştırır. Yerel yönetimler ister yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, ister enerjinin daha verimli kullanılması veya isterse davranış değişimleri oluşturulması şeklinde olsun, sürdürülebilir enerjinin toplam yerel gelişme amaçları ile bütünleşmesini sağlayabilirler. Bu nedenle, yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında lider oyuncular olması ve onların bu çabalarının tanınıp desteklenmesi gerekmektedir.

Belediye Başkanları Sözleşmesi Avrupa’da, vatandaşlara kalıcı istihdam yaratıp yaşam kalitesini artıran ve kritik sosyal sorunları ele alan akıllı, yerel, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanması vasıtasıyla iklim değişikliğini yavaşlatma ve azaltma konusunda öncülük eden şehirlere liderliği veren iddialı bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Sözleşmeyi imzalayan tarafların resmi taahhütleri, somut önlemler ve projeler halinde sunulmaktadır. İmza sahibi şehirler, eylem planlarının uygulanması hakkında rapor vermeyi ve denetlenmeyi kabul etmekte, üstlendikleri yükümlülüklere uymamaları durumunda sözleşmeyle ilişkilerinin feshini kabul etmektedirler.

Bu çalışmada Antalya Büyükşehir Belediyesinin Başkanlar Sözleşmesi taahhüdü olan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının hazırlanması için, Sözleşme taraflarının benimsediği yöntem ve standartlar kullanılmaktadır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın  (BAKA) desteği ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda Kentsel Gelişim-Yapılı Çevre, Ulaşım, Yenilenebilir Enerji, Katı Atık ve Atıksu Yönetimi, Hizmetler Sektörü ve Bilinçlendirme Kampanyaları olmak üzere 6 alanda belirlenen eylemler neticesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 2012 seviyesine göre karbon ayakizini % 23 azaltma taahhüdünde bulunmuştur.

Proje süreçlerinde ilk adım üst yönetim tarafından katılımın zorunlu kılındığı ve bütün üst yöneticilerin davet edildiği bir eğitim, bilgilendirme ve ekip belirleme toplantısı düzenlenmesi olmuştur.  13 Ağustos 2013 tarihindeki tüm gün süren toplantıda aşağıdaki başlıkları içeren sunumlar yapılmıştır. Proje ekibi proje süresince veri toplamada Antalya Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinin tam desteğini almıştır. 2014 yılından sonra Antalya büyükşehir Belediyesi tüm il sınırlarını kapsayacağından özellikle kent envanterinin tüm ili kapsaması için çalışmanın kapsamı genişletilmiştir.

Bu toplantıda verilen eğitim içeriğinin ana başlıkları aşağıdadır:

 • Yerel Yönetimler ve İklim Müzakereleri,
 • A’dan Z’ye İklim Değişikliği: Temel Bilgiler,
 • Kentler ve İklim Değişikliği İlişkisi,
 • Kent Ölçeğinde Neler Yapılabilir – Dünya Kentlerinden Örnekler,
 • Kentler Neden Sera Gazı Envanteri Hazırlamalı?
 • Kentlerde Sera Gazı Hesaplama Yöntemleri?
 • Envanterin Faydaları, Hesaplama Adımları
 • Veri Toplanması, Planlanması ve İşlenmesi,
 • Azaltım Hedeflerinin Belirlenmesi,
 • Envanterlerin Raporlanması,

İkinci adımda, kentsel seragazı salımlarının azaltılmasına yönelik önlemlerin belirleneceği süreç başlatılmıştır. Bu sürecin başında tüm kentsel paydaşların yeraldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.  29 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleşen bu toplantıda, karbon ayakizi envanterinin taslak sonuçları paylaşılmış,  “İklim Değişiyor, Antalya Geleceği Planlıyor” başlığıyla düzenlenen toplantıda kentin geleceğini yakından ilgilendiren konular ilgili kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetim birimlerine ve tüm ilgili birey ve gruplara yer verilmiştir.  Proje ile ilgili bilgilendirme sunumlarından sonra farklı paydaş gruplarından katılımcılar aşağıdaki 6 ana temaya bölünerek Grup Çalışmalarına ayrılmışlardır.

 1. Kentin Fiziksel Gelişimi-Yapılı Çevre,
 2. Sanayi ve Hizmetler,
 3. Yenilenebilir Enerji,
 4. Ulaşım,
 5. Atık ve Atıksu Yönetimi,
 6. Tarım-Hayvan ve Ormancılık

Grup çalışmaları 2 aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Birinci aşamada, her alt-grup, yukarıda kısaca özetlenen sorulara yanıtlar aramış, kentin 2020 yılına doğru gelişimiyle ilgili planlar ve senaryolar üzerine odaklanmıştır.

İkinci aşamada ise her gruptan eylem planlarında değerlendirilmek üzere proje önerileri oluşturmaları ve bu önerileri önceliklendirmeleri istenmiştir. Her tema grubundan öncelikli ilk 5 stratejik önerinin ayrıntılandırılması istenmiştir. Önerilerle ilgili ayrıntılar; sorumlu kurum/kuruluş, finansman ihtiyacı, riskler, uygulama adımları ve zaman planı, enerji yoğunlukları ya da seragazı salımlarına olası etkiler şeklindedir.  Yaklaşık dört saat süren bu çalışma sonrasında her grup kendi önerilerini sunmuş ve grup sunumları tartışmaya açılmıştır.

Bu çalıştayın sonuçları Proje kapsamında hazırlanan ‘İklim Değişiyor Antalya Geleceğini Planlıyor Çalıştay Raporunda’ özetlenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentsel sera gazı envanteri ile başlayan Antalya SEEP süreci ve çıktıları, kentin gelişiminin fiziksel olarak planlanmasın sürdürülebilir enerji planlaması ile entagrasyonunda çok sayıda fırsat ve sinerjiden faydalanmak istemektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentiçi Ulaşım Ana Planı ve Nazım İmar Planları, SEEP’in başlıca eksenlerini güçlü biçimde desteklemektedirler.  

Haber için

You must be logged in to post a comment.