Avrupa Komisyonu Horizon 2020 2014-2015 Programı Açıklandı

Mart 06, 2014  |   Blog,Haberler   |     |   0 Comment

Horizon 2020, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesini amaçlayan Avrupa 2020 Stratejisi’nin temel girişimlerinden bir tanesi olan Yenilikçilik Birliği’ni (Innovation Union) uygulayan finansal araçtır. 80 milyar €’luk bütçesiyle, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak Avrupa Birliği’nin (AB) yeni araştırma ve yenilik programı Avrupa’da büyüme ve yeni istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Söz konusu program kapsamında,

– Mevcut ekonomik krize yönelik olarak istihdam ve büyüme için yatırımların artması sağlanacaktır.

– İnsanların; kazanç, güvenlik ve çevreye ilişkin endişelerinin çözümlenmesine katkıda bulunulacaktır.

– Araştırma, inovasyon ve teknoloji alanlarında AB’nin küresel konumunun güçlenmesine katkı sağlanacaktır.

– Araştırmadan satış aşamasına kadar her türlü yenilik desteklenecektir.

 Program bünyesinde 3 öncelik alanı belirlenmiştir.

1. Öncelik: Mükemmel Bilim

– Dünya standardında bilim; teknoloji, istihdam ve refahın temelidir.

– Avrupa; araştırma yeteneğini geliştirme, cazip hale getirme ve sürdürmeye ihtiyaç duymaktadır

– Araştırmacıların en iyi altyapıya erişimi sağlanmalıdır.

Öngörülen Finansaman 2014-2020

Milyon €

Avrupa Araştırma Konseyi

13.268

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

3.100

Maria-Curie Faaliyetleri

5.752

Araştırma Altyapıları

2.478

Toplam

24.598

2. Öncelik: Sanayi Liderliği

– Avrupa; büyüme ve istihdam için daha yenilikçi KOBİ’lere ihtiyaç duymaktadır
– Kilit teknolojilere (ileri imalat, mikro-elektronik v.b.) yapılan stratejik yatırımlar, mevcut ve gelişen sektörlerde inovasyonu desteklemektedir.
– Avrupa; araştırma ve inovasyona yönelik özel sektör yatırımlarını cazip hale getirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Öngörülen Finansaman 2014-2020

Milyon €

Kolaylaştırıcı ve Sınai Teknolojilerde Liderlik

13.781

Risk Finansmanına Erişim

3.538

KOBİ’lerin Yenilikçiliği

619

Toplam

17.938

3. Öncelik: Toplumsal Sorunlar

– AB’nin politik hedefleri (iklim, çevre, enerji, ulaşım vb.) inovasyon aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
– Önemli çözümler; sosyal ve beşeri bilimler dahil olmak üzere disiplinler üstü işbirliğiyle ortaya çıkar.
– Ümit vaat eden çözümler test edilmeli, kanıtlanmalı ve çoğaltılmalıdır.

Öngörülen Finansaman 2014-2020

Milyon €

Sağlık, demografik değişim ve refah

8.033

Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizciliğe yönelik araştırmalar ve biyoekonomi

4.152

Güvenli, temiz ve verimli enerji

5.782

Akıllı, yeşil ve entegre ulaşım

6.802

İklim eylemi, kaynak verimliliğive hammaddeler

3.160

Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplum

3.819

Toplam

31.748


Tüm bu destekler arasında yerel yönetimlerin yararlanabileceği alt başlık Güvenli, temiz ve verimli enerji destek programı olarak göze çarpmaktadır. Programın amacı;  
güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmektir. Aşağıda sıralayacağımız desteklenen faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerin enerji verimliliği bilincinin yaygınlaştırılması, kapasitelerinin arttırılması konusunda, en iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi anlamında faydalanabileceği birçok destek programı yeralmaktadır. Desteklerin etki alanını arttırmak amacıyla birçok başlıkta 3 ülkeden 3 yerel yönetimin katılma zorunluluğu getirilmiştir.

Desteklenen Etkinlikler:

– Enerji Verimliliği; amaç AB’nin enerji verimliliği hedeflerine katkıda bulunmak.

  • 2020 yılındaki birincil enerji tüketimini 1.474 Mtep ve nihai enerji tüketimini 1.078 Mtep seviyesinde tutmak
  • 2030 yılındaki enerji tüketimini AB’nin ekonomik performansına göre belirlenecek uygun bir seviyede tutmak

Enerji verimliliği ana faaliyetleri kapsamında binalarda, KOBI’lerde ve sanayide enerji verimliliği (enerji-ilintili ürünler dahil) Ar-Ge ve demonstrasyon faaliyetlerine odaklanılacaktır. Ayrıca, alanda pazar aksaklıkları ve yönetim boşlukları gibi konulara odaklı projeler de desteklenecektir.

– Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji; amaç AB’nin önümüzdeki yıllardaki düşük-karbonlu enerji teknoloji alanlarında endüstriyel liderliğini koruyarak temiz, güvenli ve verimli enerji sisteminin oluşturulması hedefinden yola çıkılarak SET Plan öncelikleri doğrultusunda pazarlanabilir, düşük maliyetli ve kaynak verimli teknolojilerin geliştirilmesi ile

  • enerji sisteminin sürdürülebilir karbonsuzlaştırılması,
  • güvenli enerji tedariği
  • iç enerji pazarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda desteklenecek etkinlikler; yenilenebilir ısıtma/soğutma, elektrik ağları, enerji depolama, sürdürülebilir biyoyakıtlar ve alternatif yakıtlar, fosil yakıt tabanlı güç sektörlerinin ve enerji yoğun endüstrinin CO2 yakalama ve depolama teknolojieri yoluyla karbonsuzlaştırılması, enerji alanında Avrupa Araştırma Alanı’nın gelişmesine destek, enerji sistemlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutu

– Akıllı Şehirler ve Toplumlar ile kaynak ve enerji verimliliğini artırmak, kentsel ulaşımın sürdürülebilirliğini artırmak ve kentlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırmayı hedeflemektedir.

Öncelikli Alanlar

–Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım

–Bölgeler ve Binalar

–BIT, Enerji ve Ulaştırma Alanlarında Bütünleşik Altyapılar ve Süreçler ‘dir.

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 2014-2015 destekleri ile ilgili

Detaylı bilgi için

Horizon 2020 proje çağrıları için

You must be logged in to post a comment.