Seferihisar Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Ocak 08, 2014  |   Blog   |     |   0 Comment

Seferihisar Belediyesi, Avrupa Komisyonu kapsamında oluşturulan ve 5 binin üzerinde yerel yönetim başkanının imzaladığı Başkanlar Sözleşmesine (Covenant of Mayors) 2011 yılında taraf olmuştur. Sözleşme uyarınca Seferihisar Belediyesi 2020 yılı için sera gazı salımlarını en az % 20 azaltmayı ve bu hedef için uygulayacağı planı birliğe sunmayı taahhüt etmiştir.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı – SEEP  hazırlığı, bu çalışmanın en temel çıktısı olmuştur. SEEP hazırlanmadan önce Seferihisar Belediyesinin kurumsal ve kent ölçeğindeki salımlarının belirlenmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda kurumsal ve kent ölçeğindeki salımlar öncelikle uluslararası standartlara uygun biçimde belgelenip belirlenerek Kurumsal ve Kent Ölçeğinde Karbon Envanteri  hesaplanmıştır. Bu envanter, aynı zamanda salımların kayıt altına alınmasına ve belirlenen hedefler doğrultusunda azaltımın izlenmesine de kullanışlı bir temel sağlayacaktır.

Envanterin oluşturulmasını takiben, Belediyenin kontrolünde olan faaliyetlerle yapabileceği azaltımlar bu rapor kapsamında belirlenmiştir. Seferihisar’ın salım azaltımı hedeflerine ulaşmak için uygulanabilecek projelerin geliştirilmesi sürecinde Başkanlar Sözleşmesine taraf olan kentlerinin kabul edilmiş, başlatılmış ve/veya başarıyla sonuçlanmış enerji eylem planlarındaki başarılı uygulama örneklerden ilham alınmaktadır.

SEEP hazırlama sürecinde ilk adım olarak üst yönetim tarafından katılımın zorunlu kılındığı ve bütün üst yöneticilerin katıldığı bir eğitim, bilgilendirme ve ekip belirleme toplantısı düzenlenmiştir. 20 Eylül 2012 tarihindeki tüm gün süren toplantıda Belediye insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi ve motive edilmesi için etkili bir tanıtımın ardından, ilgili personelin belirlenmesi ve sorumlulukların dağıtılmasına yönelik bir mini çalıştay ile veri sağma grubu oluşturulmuş ve birimler arasındaki etkin görev dağılımıyla, Seferihisar Belediyesinin kurumsal envanteri için gereken verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Bu toplantıda verilen eğitim içeriğinin başlıkları aşağıdadır:

 • Yerel Yönetimler İklim Müzakerelerinde,
 • Projenin Tanıtımı ve Beklentiler,
 • A’dan Z’ye İklim Değişikliği: Temel Bilgiler,
 • Kentler ve İklim Değişikliği İlişkisi,
 • Kent Ölçeğinde Neler Yapılabilir – Dünya Kentlerinden Örnekler,
 • Envanter Hesaplamaya Giriş,
 • Kentler Neden Sera Gazı Envanteri Hazırlamalı?
 • Kentlerde Sera Gazı Hesaplama Yöntemleri?
 • Envanterin Faydaları,
 • Dünyadan Örnekler,
 • Envanter Hesaplamanın Adımları,
 • Envanter Hazırlanmasında Kapsam ve Sınırların Belirlenmesi,
 • Veri Toplanması, Planlanması ve İşlenmesi,
 • Azaltım Hedeflerinin Belirlenmesi,
 • Envanterlerin Raporlanması,

Elde edilen verilerin, hesaplamalarda kullanılacak metodolojinin gerektirdiği nitelikte olmasını sağlamak amacıyla veri sağlama grubu ile dönem dönem görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal ve kent ölçekli salım envanterleri için Belediye dışı kurumlardan (örn. elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri) veri sağlama süreçleri, üst yönetimin desteğiyle başlatılmıştır. Bu süreçlerde kurumsal bir isteksizlik gözlenmediği halde, veri niteliği ve ayrıntısı konusunda insan kaynağı kapasitesi kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.

Verilerin tamamlanması ve doğrulanmasının ardından bütün çalışmaya ve daha sonraki yol haritasına kaynak oluşturacak kurum ve kent ölçeğindeki temel salım envanterleri oluşturulmuştur.

Kurumsal dökümün oluşturulmasında, en yaygın kullanılan uluslararası Sera Gazı Protokolü – SGP kullanılmıştır.

Sera gazı dökümlerine katılması gereken salım kaynakları ve bu kaynakları nicelemek için kullanılan metodolojiler, kurum, kuruluş ve sektörler arasında farklılık göstermekle birlikte, yerel yönetimler arasında farklılık göstermez. Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyinin oluşturduğu Uluslararası Yerel Yönetim Sera Gazı Salımları Analiz Protokolü, konumundan bağımsız olarak her yerel yönetim için geçerli olan genel ilkeler ve felsefe çerçevesinde hazırlanmıştır.

İkinci adımda, kentsel seragazı salımlarının azaltılmasına yönelik önlemlerin belirleneceği süreç başlatılmıştır. Bu sürecin başında tüm kentsel paydaşların yeraldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.  15 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleşen bu toplantıda, karbon ayakizi envanterinin taslak sonuçları paylaşılmış, kentin geleceğini yakından ilgilendiren konular ilgili kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetim birimlerine ve tüm ilgili birey ve gruplara yer verilmiştir. Tüm gün süren toplantıda aşağıdaki ana başlıklar ile ilgili kentin geleceğini yakından ilgilendiren konular ele alınmıştır.

 1. Kentin Fiziksel Gelişimi-Yapılı Çevre,
 2. Sanayi ve Hizmetler,
 3. Yenilenebilir Enerji,
 4. Ulaşım,
 5. Atık ve Atıksu Yönetimi,
 6. Tarım-Hayvan ve Ormancılık

 

Seferihisar Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’na ulaşmak için

You must be logged in to post a comment.